Aýna öndürmek boýunça hünärmen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
sahypa-banner

Biz hakda

Biz hakda

“Xuzhou Hanhua Glass Products Co., Ltd.”Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Suzhou şäherinde ýerleşýän aýna öndürmek we gaplamak dizaýnyna ýöriteleşen bir kompaniýa.Biziň kompaniýamyz garaşsyz gözleg we ösüş önümçilik liniýalary bolan ýeke-täk kompaniýa.Ösen tehnologiýa, iň uly göwrümli, doly önümler we iň ýokary hilli kärhana.Esasy önümlerimizde dyrnak çüýşeleri, atyr aýna çüýşeleri, konserwirlenen aýna çüýşeler, efir ýagy aýna çüýşeleri we ş.m.

Häzirki wagtda içerki aýna pudagynda iň ösen aýna tehnologiýasy gözleg we ösüş we önümçilik kärhanasydyrys.Kompaniýa tarapyndan soňky ýyllarda işlenip düzülen ýokary temperatura çydamly aýdyň aýna gaplama ýaly önümleriň tapgyry gowy önümçilik tehnologiýasyna we ýokary tehniki mazmuna eýe bolup, Hytaýda iň gowy derejededir;önümleriň köp görnüşi, durnukly hili we ajaýyp öndürijiligi bar we içerki we daşarky bazarlarda gowy abraýdan we abraýdan peýdalanýar..Garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy we ajaýyp energiýa tygşytlaýjylygy sebäpli aýna önümleriniň ýene bir aýratynlygy boldy.

zawod

Hanhua kompaniýasy size has gowy hyzmat we ýokary hilli önümler berip biler:

1.Dürli reňkdäki we ululykdaky aýna çüýşeler bar we gapaklar müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner

2.Aýna çüýşeleriň dürli görnüşleri öndürilýär, meselem, hrustal aýna atyr çüýşeleri, kosmetiki aýna çüýşeler, çakyr aýna çüýşeleri, dyrnak çüýşe çüýşeleri, efir ýagy aýna çüýşeleri, suw aýna çüýşeleri, lukmançylyk aýna çüýşeleri we ş.m.

3.Biz öndüriji we size arzan bahany hödürläp bileris we ylalaşylan wagta görä haryt ibereris.

4.Sowuk aýaz, reňklemek, çap etmek, bronlamak we ýalpyldawuk hyzmatlary goşmak bilen önümi gaýtadan işlemek boýunça ajaýyp mümkinçiliklerimiz bar.

zawod

5.Şeýle hem dürli kosmetiki gaplama önümleri, alýumin plastmassa burunlary we beýleki önümler bilen üpjün edýäris.(nusgalar berlip bilner).

6.Bukjanyň ygtybarlydygyna göz ýetirip bileris we çüýşäni wada beren günümizde size ýetirip bileris, gijikdirsek, çüýşäni mugt bereris.

7.Dürli önümleriň dürli bahalary bar, sorap bilersiňiz.

Üstünligimiz

Hanhua aýna çüýşe zawody gowy önümçilik tejribesine, ylmy iş pelsepesine we dolandyryş usullaryna, ýokary derejä düşünmek, içerki iň oňat synag usullary we satuwdan soňky hyzmat ulgamy bar.Uzak ýyllaryň dowamynda bazar tarapyndan ykrar edilen hil abraýy we marka keşbi Hanhua ýurtda we daşary ýurtlarda köp müşderi bilen berk hyzmatdaşlygy ýola goýmaga mümkinçilik berdi.Marketing aýak yzy ýurduň hemme ýerinde we daşary ýurtlarda bolup, "Kýuşuny gurşap alýan" giň radiasiýa giňişligini emele getirýär.Önümler Demirgazyk Amerika, Europeanewropa Bileleşigi, Russiýa, Awstraliýa, Afrika, Eastakyn Gündogar, Merkezi Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Koreýa we Taýwan ýaly 80-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

Haryt kategoriýasy
Çüýşe stili
Custörite senet

Önüm sergisi

Esasy önümler çakyr çüýşe seriýasy, içgi çüýşe seriýasy, bal çüýşe seriýasy, konserwirlenen çüýşe seriýasy, künji ýag çüýşesi seriýasy, tagamly çüýşe seriýasy, saglyk çakyr çüýşesi seriýasy, süýt çüýşesi seriýasy, sous sirkesi seriýasy, guşlaryň höwürtge seriýasy, duzly seriýa, çaý käse seriýasy, tutawaç seriýasy, jam seriýasy, çakyr çüýşesi seriýasy, atyr çüýşesi seriýasy, kosmetiki çüýşe, şem käsesi seriýasy, derman çüýşesi seriýasy we 20ml --- 1000ml aralygyndaky ondan gowrak aýna çüýşeler öndürilip bilner, 1500-den gowrak görnüşi, stili we aýratynlyklary.Önümler mundan beýläk gaýtadan işlenip bilner: hat ýazmak, gülleri gowurmak, doňmak we beýleki çüýşe görnüşleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda işlenip we düzülip bilner.Önüm bilen bilelikde 30 # 38 # 43 # 58 # 70 # -82 #, dürli görnüşli we modelleri öndürip bileris, gapak örtügi we [polietilen / propilen APS plastmassa örtügi, plastmassa saklaýjy, aýna örtük we alýumin plastmassa örtük.

çakyr çüýşesi
aýna
aýna
çakyr çüýşesi
çakyr çüýşesi
aromaterapiýa çüýşesi
aromaterapiýa çüýşesi

Kompaniýanyň filosofiýasy

Üstünlige ymtylmak tendensiýa ýolbaşçylyk ediň

Hil
|
Durnukly hilini, ak reňkini we oňat görnüşini saklamaga üns berýäris

Tehnologiýa

|
Nusga gaýtadan işlemek üçin doly işleýän dizaýnerler bar, daşky görnüşini üýtgetmän giňeltmek ýa-da kiçeltmek üçin önümler bar

Baglanyşykly
|
Birnäçe bilelikdäki zawodlar, galyndy zawodlary, karton zawodlary, gowrulan gül zawodlary, aýaz zawodlary bar.

Abraý
|
Üpjün edijileriň abraýyna aýratyn üns berýäris

Hyzmat
|
Daş-töwerekdäki logistika paýlaýyş kompaniýalary, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler üçin amatly ýol - LTL, paýlaýyş, ulag, konteýner, umman transporty we ş.m.

Bazar bäsleşiginiň täze ýagdaýyna duçar bolan Hanhua Glass, "artykmaçlyklary oýnamak, aýratynlyklary görkezmek, kämillige ymtylmak we tendensiýa ýolbaşçylyk etmek" we "dünýä belli marka döretmek" ösüş strategiýasy boýunça iş syýasatyny ýöredýär we öňe sürmek üçin ähli tagallalary edýär. maýa diwersifikasiýasy, bazary halkaralaşdyrmak we dolandyryşy döwrebaplaşdyrmak.Marketing toruny we ylmy we tehnologiki innowasiýa ulgamyny kämilleşdiriň we içerki birinji derejeli we dünýä belli aýna öndürýän kärhana bolmaga çalyşyň!Hanhua Glass Products Co., Ltd. köp sanly täjir bilen dostluk köprüsini gurmagy we bilelikde durmuşymyza ýagtylyk goşmagy tüýs ýürekden umyt edýär!