Aýna öndürmek boýunça hünärmen

10 ýyllyk önümçilik tejribesi
sahypa-banner

Möhürli metal gapakly zawod aýna ýakymly ysly banka

Gysga düşündiriş:

agramy: 160g

kalibr: 42mm

dianeter: 43mm

beýikligi: 105mm

göwrümi: 100ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

1. Doly kwadrat ysly çüýşe, kwadrat boş aýna ysly banka

2. Qualityokary hilli bankalar »Biziň ýakymly ysly gaplarymyz ýokary hilli gurşunsyz çydamly aýnadan ýasaldy.Arassa aýna, ysly zatlary aç-açan görmäge mümkinçilik berýär we häzirki zaman dizaýn meýdançasy we ýokarsy islendik ýakymly ysly şkaf, şkaf, guramaçy, çekme ýa-da aşhana laýyk gelýär.

3. PREMIUM ACCESSORIES »Diňe metal möhürleýji gapaklara gabat gelýän eksklýuziw barlag we guýma gapaklary, bu bolsa ösümlikleriňiziň has täze bolmagyny aňladýar!

4. Köpugurly »Çyzgylary, tagamlary, ýakymly ysly zatlary, duz, burç, otlar, DIY taslamalary we başgalary guramak üçin inedördül aýna bankalarymyzy ulanyň!Bu kiçi bankalar partiýa hoşniýetliligi, senetçilik ýa-da ofis esbaplary, bezeg taslamalary ýa-da öýde öndürilen önümler ýaly dürli maksatlar üçin ulanylyp bilner.

5. Bankalarymyzy aşhanaňyz üçin satyn alsaňyz, alýan önümiňiziň aşhanaňyzyň ömri üçin beýik boljakdygyna arkaýyn bolarsyňyz.

Biz hakda

Hanhua kompaniýasy size has gowy hyzmat we ýokary hilli önümler berip biler:

1. Dürli reňkdäki we ululykdaky aýna çüýşeler bar we gapaklar müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner

zawod

2. Aýna çüýşeleriň dürli görnüşleri öndürilýär, meselem, hrustal aýna atyr çüýşeleri, kosmetiki aýna çüýşeler, çakyr aýna çüýşeleri, dyrnak çüýşe çüýşeleri, efir ýagy çüýşeleri, suw aýna çüýşeleri, lukmançylyk aýna çüýşeleri we ş.m.

3. Biz öndüriji we size arzan bahany hödürläp bileris we ylalaşylan wagta görä haryt ibereris.

4. Sowuk aýaz, reňklemek, çap etmek, bronzlamak we ýalpyldawuk hyzmatlary goşmak bilen önümi gaýtadan işlemek boýunça ajaýyp mümkinçiliklerimiz bar.

5. Şeýle hem dürli kosmetiki gaplama önümleri, alýumin plastmassa burunlary we beýleki önümler bilen üpjün edýäris.(nusgalar berlip bilner).

6. Paketiň howpsuzdygyna göz ýetirip bileris we çüýşäni wada beren günümizde size ýetirip bileris, gijikdirsek, çüýşäni mugt bereris.

7. Dürli önümleriň dürli bahalary bar, sorap bilersiňiz.

Şahadatnama

Şahadatnamalar (1)
7_1585830505554222
Şahadatnamalar (2)
6_1585830479474126
3_1585830319355421
1_1585830202275624
2_1585830226568675

  • Öňki:
  • Indiki: